Algemene voorwaarden

Leefgemak is gevestigd te Epen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Roermond / Zuid Limburg, onder nummer 59151900.

Artikel 1 Definities

1.1  Leefgemak is een webwinkel met producten die het dagelijks leven en handelen eenvoudiger, comfortabeler en veiliger maken.
1.2  Deze algemene voorwaarden behoren tot de activiteiten van de webwinkel mijnleefgemak.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten via de webshop mijnleefgemak.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van kracht.
2.2 Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling vindt plaats onder aanvaarding van deze voorwaarden.
2.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten met Leefgemak worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Leefgemak ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Leefgemak zijn vrijblijvend en Leefgemak behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand na het accepteren van de bestelling van een klant door Leefgemak. Leefgemak is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Bij producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
4.2 De verzendkosten van de bestellingen staan vermeld bij Verzendkosten.
4.3 Leefgemak kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 Betaling

5.1 De klant betaald via één van de betaalmethoden in het bestelproces. Aan de bestelling van de klant kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld. Voor het plaatsen van een bestelling krijgt de klant, via de winkelwagen een overzicht te zien van de totale kosten, inclusief verzendkosten. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de totale kosten, inclusief verzendkosten.
5.2 Voor betalingen worden geen extra kosten gerekend. Betaalmogelijkheden bij Leefgemak zijn:

Ideal: Klanten die in Nederland via Internet bankieren kunnen met Ideal op een veilige en betrouwbare manier hun bestelling bij Leefgemak betalen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internet bankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie zie www.ideal.nl.

Bankoverschrijving: U kunt het bedrag van uw bestelling ook op de gebruikelijke wijze overmaken via uw bank. Uw bestelling wordt pas verwerkt als de betaling binnen is bij Leefgemak.

5.3 Betaling dient te worden gedaan zonder korting of compensatie, behalve voor zover er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met Leefgemak.
5.4 De klant geeft Leefgemak toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.5 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum dat het geld is bijgeschreven op de betaalrekening van Leefgemak.
5.6 Bij het verzuimen van een betaling door de klant nadat een bestelling is geplaatst ontvangt de klant na 7 werkdagen een herinnering waarin wordt gevraagd het openstaande saldo alsnog te voldoen. Wanneer Leefgemak de betaling vervolgens niet binnen 3 werkdagen heeft ontvangen worden de bestelde producten weer in de verkoop gedaan.

Artikel 6 Levering

6.1 Leefgemak streeft ernaar om bestellingen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Leefgemak echter niet verplicht.
6.2 Mocht de leverdatum niet plaats kunnen vinden binnen 10 dagen na ontvangst van de betaling, wordt u hierover per mail op de hoogte gesteld.
6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt ontvangt de klant uiterlijk tien (10) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Dezelfde termijn wordt aangehouden wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. De klant heeft in deze gevallen het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Leefgemak zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen mits deze reeds is betaald.
6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, en/of prijswijzigingen voorbehouden.
6.5 Leefgemak is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door logistieke dienstverlener.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over naar de klant, indien de klant op grond van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Leefgemak verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8 Annuleren, retourneren en omruilen van artikelen

8.1 Leefgemak doet er alles aan om de klant via de website volledig te informeren over de producten. Mocht een product desondanks niet aan de verwachting voldoen dan kan het product geretourneerd worden.
8.2 Iedere klant heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de gehele bestelling te annuleren of een (deel van) de bestelde artikelen te retourneren zonder aanbetaling van een boete en zonder opgaaf van redenen. De klant heeft, bij annulering of retournering de mogelijkheid om de betaling (indien voldaan) van de gehele bestelling terugbetaald te krijgen. Bij het annuleren of retourneren van een bestelling gelden de volgende voorwaarden:

Artikelen die u via www.mijnleefgemak.nl heeft gekocht kunnen worden teruggestuurd mits;

  • het artikel nog in de originele staat van verzending is: ongeopend en onbeschadigd.
  • het artikel NIET in de uitverkoop gekocht is.

(Bij aankoop van een artikel in de uitverkoop wordt de klant hier op onze website op geattendeerd).

Porte kosten voor het terugsturen van een artikel zijn voor rekening van de klant. Het nieuwe artikel wordt op kosten van Leefgemak toegestuurd. Wanneer een klant niet tevreden is over zijn bestelling kan de klant zijn bestelling (of een gedeelte daarvan) gratis retourneren binnen 7 werkdagen. Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met de eigenaar van Leefgemak door een e-mail te sturen naar: info@mijnleefgemak.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer, reden van retourneren en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de Wet koop op afstand. Mitus uw verzoek voldoet aan het bovenstaande eisen ontvangt u binnen 2 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

Zodra Leefgemak alles in goede staat retour heeft ontvangen, stort Leefgemak de betaalde gelden binnen 14 dagen terug op de rekening van de klant. De klant dient de goederen onbeschadigd en compleet terug te sturen. Kosten voor het terugsturen zijn voor de klant.

8.3 Indien de klant niet binnen 24 uur na de bestelling of binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling op het afleveradres heeft geannuleerd of geretourneerd (of een bevestiging van annulering of retournering kan overleggen) is de klant betaling plichtig.

Artikel 9 Bestellingen / communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Leefgemak, dan wel tussen Leefgemak en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Leefgemak is Leefgemak niet aansprakelijk tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Leefgemak.

Artikel 10 Overmacht

10.1 In geval van overmacht heeft Leefgemak het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Leefgemak gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Leefgemak kan worden toegerekend, omdat deze tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van Leefgemak en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Leefgemak komt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Alle producten die in het assortiment van Leefgemak zijn opgenomen voldoen aan de eisen waaraan lifestyle artikelen en hulpmiddelen moeten voldoen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomsten bij normaal gebruik mag verwachten. Leefgemak staat er voor in dat alle producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
11.2 Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de klant de eventuele gebreken of verkeerde geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Leefgemak. De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Leefgemak.
11.3 De inhoud van de website Leefgemak is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Leefgemak kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Leefgemak is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
11.4 Leefgemak kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 12 Klachten

12.1 Leefgemak streeft naar tevreden klanten. Mocht u klachten hebben over de producten of dienstverlening van Leefgemak dan verzoekt Leefgemak de klant deze eventuele klachten schriftelijk aan Leefgemak voor te leggen. De klant dient haar klacht per e-mail te richten aan info@mijnleefgemak.nl. Leefgemak streeft ernaar klachten af te handelen binnen 30 dagen nadat de klacht is aangemeld. Indien Leefgemak hierin verzuimt, wordt de klant geïnformeerd over de duur van de vertraging.

Artikel 13 Toepasselijk Recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen, klachten en opmerkingen

Wanneer u naar aanleiding van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust per e-mail contact op:

Leefgemak
Epen, Zuid-Limburg | Nederland
info@mijnleefgemak.nl
www.mijnleefgemak.nl

Kamer van Koophandel Zuid-Limburg Nederland (Roermond): 59151900.

Lees ook

X